Hvilket tankesett jeg jobber etter som terapeut innenfor energipsykologi.

Når jeg bruker uttrykket engergipsykologi, så er det fordi dette er et litt mer omfattende uttrykk. Dette omfatter både Tankefeltterapi (TFT), Emotional Freedom Tecnique (EFT), Faster EFT, m.m.  Selv benytter jeg både teknikken til TFT og FasterEFT.

Vel så viktig som selve teknikken, er det som er det bakenforliggende tankesettet. Når det gjelder behandling av følelser, så er det flere måter å tenke på. Noen mener at dersom man sliter med vonde og vanskelige følelser, uten at det er en konkret og nærliggende årsak, så er det fordi man tenker feil. Da er det tankene og fornuften man henvender seg til. De bevisste tankene kommer gjerne fra den bevisste delen av hjernen. Her ligger våre evner til å tenke både negative og positive tanker. Dersom vi gjennom samtaler klarer å snu de negative tankene til positive, så har vi for så vidt oppnådd det som er målet på kort sikt.

Når det gjelder negative og vonde følelser, så kommer de som regel av et eller flere vonde minner. Dette kan i noen tilfeller være minner vi er helt bevisste og klar over. Andre ganger kan det være minner vi ikke er bevisst, på grunn av at det kan skrive seg fra et så tidlig tidspunkt i livet, at vår bevissthet ennå ikke var utviklet. Små barn har jo som kjent ikke særlig utviklet fornuft eller bevissthet. Det er derfor vi kan fortelle de hva som helst, og de tror alt er sannhet. Det er slik vår hjerne er skapt fra naturens side, og at dette er viktig i forhold til innlæring og erfaringer om livsviktige funksjoner. Det ville ikke vært smart om vi skulle ha egenskapen til å stille oss kritisk og tvilende til slik innlæring.

 Alt det vi lærer i denne tidlige fasen i livet (0-6 år) lagres fortløpende i vår underbevissthet, og er med på å forme vår identitet og kultur. En vesentlig faktor for hvordan vår identitet og personlighet formes, er de omgivelsene vi vokser opp i. Alle feil som blir begått mot oss i denne fasen, oppfattes av kroppen som sannhet og riktig, og underbevisstheten vil bruke dette senere i livet. Vonde og negative opplevelser lagres og huskes, for å forhindre gjentagelser senere i livet. Nå er det slik at vår underbevissthet ikke henvender seg til vår bevissthet via tanker, men ved hjelp av følelser. Hver gang vi kommer i kontakt med ting vår underbevissthet oppfatter som farlige,- vanskelige,- eller ubehagelige situasjoner, så utløses vår stressrespons. Dette er rett og slett måten vår underbevissthet sørger for å få oss bort fra det vonde, farlige eller ubehagelige.

 Dersom det vonde og plagsomme, er noe som ligger lagret i vår underbevissthet, og stadig forårsaker indre stress , uro, vonde følelser, er det ikke mulig å flykte bort fra dette. Fremgangsmåten vi da benytter innenfor energipsykologi, er å forsøke å finne tilbake til hvilke minner det er som skaper disse vonde følelsene. Når vi så klarer å finne disse, og behandler med vår tappingteknikk, så opplever kroppen at de vonde følelsene forsvinner. Noen ganger kan dette skje veldig brått, mens andre ganger tar det lengre tid. Dersom en klient ikke blir bra etter slik behandling, skyldes det som regel at man enten ikke har truffet det riktige minnet, eller at det er flere ting som man ikke har klart å få fram. Slik jeg ser det, så er det å behandle følelsene direkte, uten å behandle de bakenforliggende minnene, som å klippe vekk en løvetann uten å fjerne roten. Den vil før eller senere dukke opp igjen.

Tom E. Myrbråten, traume,- og tankefeltterapaut